Postanowienia Ogólne
1. Administratorem danych jest ARIZO sp. z o.o. z siedzibą w Kobylanka 631, 38-303 Kobylanka, NIP: 684-264-09-73, REGON: 362026453, KRS: 0000567486.
2. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
3. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: arizo@arizo.com.pl

Administracja Danych
1. Przetwarzamy dane jak: imię, nazwisko, nazwa firmy, miejscowość, adres e-mail, numer telefonu, IP.
2. Dane osobowe są przetwarzane z uwzględnieniem zasad: rozliczalności, adekwatności oraz rzetelności.
3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się:
- na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej RODO) (niezbędność do wykonywania usług),
- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgody osoby, której dane dotyczą) w celu przyszłych kontaktów, o ile otrzymamy na to zgodę,
- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadnionych interesów administratora danych):
     - w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,
     - w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
4. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek nałożony prawem na administratora):
- w celu realizacji żądań organów ścigania i na potrzeby postępowań sądowych,
- w celu dopełnianie wymaganych prawem obowiązków: księgowych, podatkowych.
5. Przechowujemy dane:
- przetwarzane w celu wykonania umowy, do czasu przedawnienia roszczeń powstałych na jej podstawie przez czas niezbędny do ich dochodzenia lub obrony,
- przetwarzane na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora przez czas niezbędny do osiągnięcia celu lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu,
- przetwarzane na podstawie przepisu prawa przez okres wynikający z aktów prawa powszechnie obowiązującego,
- Nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
- Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie przez osoby upoważnione.
- Minimalizujemy możliwość naruszenia bezpieczeństwa danych dzięki szyfrowaniu oraz pełnej kontroli dostępu, a jako organizacja:
    - wdrożyliśmy procedury dot. przetwarzania i ochrony danych osobowych m.in. monitorowania i reagowania na naruszenia ochrony danych,
    - wprowadziliśmy obowiązek cyklicznego uczestnictwa współpracowników w szkoleniach uzupełniających wiedzę w zakresie danych osobowych.
- Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
- Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne, bądź prawa międzynarodowego, zobligują nas do retencji danych.
- Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

Pliki cookies na stronie www.arizo.com.pl
1. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
2. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz działalności w celu optymalizacji działań.
3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
- „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
- „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron serwisu.
4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.